Search
US Dollar
English

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

 1. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem: http://sklep.lpfa.pl w dalszej części regulaminu zwany Sklepem jest własnością Fundacji Lech Poznań Football Academy, 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 17, NIP: 7792424238, REGON: 302822808

Fundacja Lech Poznań Football Academy została wpisana do KRS pod numerem: 0000522738, zwana w dalszej części regulaminu LPFA.

 1. Przyjmowanie zamówienia

Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę poprzez system internetowy mieszczący się pod adresem http://sklep.lpfa.pl LPFA zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania Sklepu dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

Korzystanie ze Sklepu przez Klienta będzie możliwe, tylko w przypadku spełnienia nastepujących wymagań technicznych:

- przeglądarki: Google Chrome, FireFox, Opera, Safari, Internet Explorer 8 lub wyższy,

- włączona obsługa cookies,

- włączona obsługa Javascript.

LPFA zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym złożenia za pośrednictwem Sklepu ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

LPFA świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną

- umożliwienie zawierania umów w Sklepie

- umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie

- przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów dostępnych w Sklepie.

Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Football Academy usług wskazanych powyżej.

Po złożeniu zamówienia kupujący w ciągu 24 godzin otrzyma e-mailem odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie.

Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego / odbiorcy przesyłki.

Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.

Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.

 1. Zmiana lub anulowanie zamówienia

Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub później po akceptacji Football Academy.

Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt e- mailem: sklep@lpfa.pl, lub telefonicznie pod nr tel: 732 922 922.

 1. Ceny

Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Prezentowane w serwisie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 1. Faktury

Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT.

 1. Czas dostawy

Towar można odebrać osobiście po wcześniejszych umówieniu terminu odbioru pod adresem:

LPFA Shop 60-320 Poznań

W innym wypadku towar zostanie wysłany do składającego zamówienie przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy FedEx.

Termin dostawy towaru określony jest każdorazowo w karcie przedmiotu sprzedaży („dostępny” lub „na zamówienie”. Jeśli towar określony jest jako „dostępny” oznacza to, iż możliwy jest on do odbioru lub wysyłki w ciągu 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Football Academy, nie wliczając terminu przygotowania nadruku jeśli klient taką opcję wybrał. Jeśli towar określony jest jako „na zamówienie” oznacza to, iż towar sprowadzony zostanie od producenta w najkrótszym możliwym terminie. Bliższe określenie terminu „na zamówienie” możliwe jest po kontakcie z obsługą Sklepu.

 1. Koszt dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od wagi zamówionego towaru. Koszt dostawy ponosi kupujący. Koszt dostawy określony jest każdorazowo przy dokonywaniu zakupów w sklepie.

 1. Formy płatności

Podstawową formą płatności za zamówienie jest opłacenie faktury pro-forma wystawionej przez LPFA lub FA wysłanej zamawiającemu e-mailem po złożeniu zamówienia za pomocą przelewu bankowego. Dozwolona jest również płatność przez system Przelewy24.

 1. Zwroty i reklamacje

Zwrotu towaru bez podania przyczyny można dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar nie może być używany i pozbawiony fabrycznego opakowania oraz metek lub w żaden inny sposób zniszczony. Zwroty nie dotyczą tzw. zamówień personalizowanych tzn. z dedykowanymi nadrukami.

Zwrot towaru następuje na koszt zamawiającego. Po otrzymaniu towaru w/w wymienionym stanie Football Academy zwraca zamawiającemu kwotę, którą ten wpłacił za zwracany towar. Reklamacje towarów uszkodzonych złożone pisemnie rozpatrywane są przez LPFAza pośrednictwem e-maila: sklep@lpfa.pl

 1. Ochrona danych osobowych

LPFA jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. .O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Klient Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie lub zmiana danych jest możliwa po uprzednim załogowaniu na swoje konto lub po kontakcie z administratorem Sklepu drogą mailową na: sklep@lpfa.pl

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 1. Zmiana regulaminu

LPFA zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

 1. Dane kontaktowe

LPFA Shop
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań

Tel: +48 732 922 922

NIP: 7792424238
Regon: 302822808

Nr konta: 56 1140 1788 0000 3332 8500 1020

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

- FUNDACJA LECH POZNAŃ FOOTBALL ACADEMY -

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:

SPIS TREŚCI:

 1. Dane Administratora danych osobowych
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. Zakres podmiotowy Klauzuli – kogo dotyczy i sposób pozyskania danych
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 5. Odbiorcy danych
 6. Czas przechowania danych
 7. Prawo do sprzeciwu
 8. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania - Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
 9. Profilowanie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Fundacja Lech Poznań Football Academy z siedzibą w Poznań, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522738, NIP: 7792424238, REGON: 302822808, zwany dalej jako Administrator. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lpfa.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 732 922 922 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z powołanym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@footballacademy.pl, bądź telefonicznie pod numerem tel.: 533322351.

3. Zakres podmiotowy i sposób pozyskania danych:

Pana/Pani dane osobowe zostają udostępnione Administratorowi bezpośrednio w trakcie procesu zakładania konta w sklepie internetowym lub składania zamówienia bez zakładania konta.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. w celu założenia konta w sklepie i/lub dokonania zakupu. W celu zawarcia umowy dostępu do konta Administrator potrzebuje Pani/Pana adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, natomiast w celu realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego towaru potrzebuje Pani/Pana imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i e-mail. Jeśli nie poda Pani/Pan wyżej wskazanych danych, Administrator nie będziemy mógł zawrzeć z Panią/Panem umowy. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

1) w związku z zawarciem pomiędzy Panią/Panem a Administratorem umowy, na podstawie której założyła Pani/ założył Pan konto w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora pod adresem www.fa-shop.pl, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

a) prawidłowego wykonywania umów, w tym realizacji składanych przez Pana/Panią zamówień,

b) korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

c) umożliwienia zarządzania kontem w sklepie internetowym oraz umożliwienia wglądu w historię zamówień,

d) umożliwienia dokonania zakupów w ramach sklepu,

e) umożliwienia dokonania płatności za dokonane zakupy,

2) podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) wykonania umów sprzedaży produktów lub świadczenia usług oferowanych przez Administratora, a także w celu wykonywania wszelkich innych umów związanych z działalnością Administratora, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania ww. umów, zleceń, itp., a także udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na Państwa pisma, wnioski lub zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4) promocji i marketingu działalności sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora, a także wszelkiej działalności sportowej i sprzedażowej oraz usługowej prowadzonej przez Administratora, w tym w zakresie organizowania szkółek piłkarskich, różnych form wypoczynku, a także w zakresie wynajmu obiektów sportowych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6) ewentualnych ustaleń, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7) w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

8) w celu organizacji konkursów i akcji marketingowych lub rabatowych w których może Pani/Pan wziąć udział (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

9) w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

10) w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora i jego partnerów w przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcy danych

Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do następujących kategorii odbiorców danych, w celach związanych z działalnością Administratora dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych: podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności za zamówienie, partnerom Administratora współpracującym z Administratorem w zakresie jego działalności, podmiotom organizującym konkursy lub akcje marketingowe i inne z udziałem klientów sklepu internetowego dostawcom usług IT i oprogramowania, dostawcom towarów objętych przedmiotem współpracy, podwykonawcom, operatorom pocztowym, poddostawcom, firmom ochroniarskim, transportowym i kurierskim, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalnością Administratora, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

6. Czas przechowywania danych osobowych:

Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez następujące okresy:

1) przez okres funkcjonowania konta na portalu sklepu internetowego,

2) przez okres zmierzający do zawarcia umowy, złożenia i przyjęcia do realizacji zamówienia

3) przez okres wykonywania umowy sprzedaży, w tym przez okres realizacji przysługujących na jej podstawie roszczeń i do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy – dotyczy danych niezbędnych do zawarcia lub wykonywania umowy,

4) do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych - w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5) w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

6) dla celów archiwalnych lub statystycznych – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z Administratorem.

7. Prawo do sprzeciwu. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.

8. Rzetelności i przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;

2) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;

3) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;

4) W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;

5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

6) Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje działań wobec Pana/Pani, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;

7) Administrator może podejmować decyzje o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w zakresie profilowania;

8) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z usług portali społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).

9. Profilowanie

Administrator na potrzeby prezentowania Pani/Panu reklam, ofert lub promocji (rabatów), może w sposób zautomatyzowany analizować Pani/Pana preferencje na podstawie w szczególności częstotliwości odwiedzania sklepu internetowego, przeglądanych towarów, składanych zamówień, dokonywanych zwrotów, etc. i w ten sposób dostosowywać do Pani/Pana zainteresowań, prezentowane reklamy i oferty oraz akcje marketingowe lub rabatowe. Pozwala to na lepsze zrozumienie Pani/Pana oczekiwań oraz na dostosowanie się do Pani/Pana potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na Pani/Pana decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Pani/Pan jako klient sklepu, będziecie mogli się z nimi szybko zapoznać.